Điều chỉnh sai sót trong hóa đơn điện tử đã xuất ( đã lập và ký số) như thế nào?

20/06/2019

Điều chỉnh sai sót trong hóa đơn điện tử đã xuất ( đã lập và ký số) như thế nào?

Có bắt buộc tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán?

20/06/2019

Có bắt buộc tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán?

Chữ ký số để khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử có thể sử dụng chung? Không chung có thể dùng chữ ký số của các nhà cung cấp CKS khác?

20/06/2019

Chữ ký số để khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử có thể sử dụng chung? Không chung có thể dùng chữ ký số của các nhà cung cấp CKS khác?

Xuất hóa đơn điện tử lùi ngày? Xuất nhảy số như thế nào?

20/06/2019

Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày? Xuất nhảy số?

Liệu có được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy không?

20/06/2019

Trường hợp doanh nghiệp được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn tự in, đặt in, có được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy hay không?