STT Số/Ký hiệu Ngày
ban hành
Cơ quan
ban hành
Tên văn bản
1 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2 2870/TCT-DNL 24/07/2018 Tổng cục Thuế V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ
3 1058/TCT-CS 29/03/2018 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng
4 2141/QĐ-TCT 12/12/2017 Tổng cục Thuế Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
5 1773/TCT-DNL 04/05/2017 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm
6 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
7 820/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
8 819/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế Vv hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
9 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Chính phủ V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
10 473/TCT-CS 15/02/2017 Tổng cục Thuế V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế
11 228/TCT-CS 18/01/2017 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn
12 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Chính phủ V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
13 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 Bộ Tài chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
14 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Chính phủ V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
15 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
16 2632/TCT-DNL 15/06/2016 Tổng cục Thuế V/v thực hiện hóa đơn điện tử
17 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
18 58333/QĐ-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
19 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
20 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
21 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
22 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
23 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
24 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
25 2905/QĐ-BTC 09/11/2010 Bộ Tài chính V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
26 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
27 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ

V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

28 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Chính phủ Nghị định quy định về Hóa đơn, chứng từ