HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG DẠNG SONG NGỮ KHÔNG?

17/02/2020

Hóa đơn điện tử có được sử dụng dạng song ngữ được không?
Theo quy định, hóa đơn điện tử có thể sử dụng dạng song ngữ. Hóa đơn điện tử được sử dụng dạng song ngữ bao gồm 2 ngôn ngữ thường dùng trên hóa đơn là Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài, và sử dụng như sau:

Về hình thức thể hiện:

  •  Nếu tổ chức cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì đặt Tiếng Việt trước, Tiếng nước ngoài sau.Trình tự này được áp dụng khi thiết kế mẫu hóa đơn điện tử trước khi sử dụng.
  • Tiếng nước ngoài được đặt bên phải và nằm trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng Tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ Tiếng Việt.

Về đối tượng sử dụng: khá đa dạng

  • Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp có chủ nước ngoài.
  • Các doanh nghiệp thuần Việt nhưng làm việc với khách hàng nước ngoài hoặc đối tác nước ngoài đều có thể sử dụng hóa đơn điện tử song ngữ.

Như vậy, hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể sử dụng song ngữ. Tuy nhiên, Trong việc thiết kễ mẫu hóa đơn Doanh nghiệp cần lưu ý quy định trên.

Mẫu hóa đơn điện tử song ngữ tham khảo: