HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG DẠNG SONG NGỮ KHÔNG?

17/02/2020

Hóa đơn điện tử có được sử dụng dạng song ngữ được không?
Hóa đơn điện tử được sử dụng dạng song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài), và sử dụng như sau:

 - Nếu tổ chức cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì đặt tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

 - Tiếng nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
Mẫu hóa đơn điện tử song ngử tham khảo: