Tính năng của dịch vụ

03/11/2021

Hóa đơn điện tử VINVOICE - Sản phẩm của Công ty Cổ phần Megabiz Việt Nam - là dịch vụ phầm mềm hóa đơn điện tử dễ sử dụng, thủ tục đăng ký đơn giản, hỗ trợ tốt nhất hiện nay. Nền tảng của Hóa đơn điện tử VINVOICE là hệ thống phần mềm về hóa đơn điện tử được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG: Cam kết Đáp ứng đầy đủ việc lập hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử và Pháp luật khác có liên quan.

Mô tả Hệ thống Tính năng nghiệp vụ: 

  1. Đăng ký thuế:

+ Thông báo phát hành: Thông báo phát hành hóa đơn được cục thuế phê duyệt để phát hành hóa đơn điện tử

+ Mẫu đã đăng ký: Mẫu hóa đơn đơn vị đã đăng ký sử dụng trên cơ quan thuế

+ Quyết định áp dụng: Hiển thị các trạng thái  quyết địn, ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử

+ Đăng ký mẫu hoá đơn : Doanh nghiệp có thể đăng ký mẫu hoá đơn mà đơn vị muốn thiết kế

  1. Quản lý hóa đơn

+ Hóa đơn mới tạo: Khởi tạo hoá đơn, quản lý danh sách hoá đơn mới tạo nháp, phát hành hoá đơn điện tử

+ Hóa đơn đã phát hành: Quản lý danh sách hoá đơn đã phát hành.

+ Upload hóa đơn: Có thể upload từ file excel với hóa đơn theo lô

+ Mail thông báo: Thông báo trạng thái gửi email đã gửi đến khách hàng và có thể thủ công gửi lại email cho khách hàng

+ Biên bản điện tử: Tạo lập biên bản phù hợp với loại hoá đơn đã xử lý ( biên bản thu hồi, thay thế, điều chỉnh…

  1. Xử lý hóa đơn

+ Hoá đơn thay thế: Theo quy định của Cơ quan thuế

+ Hóa đơn điều chỉnh: Theo quy định của Cơ quan thuế

+ Lập báo cáo hủy: Theo quy định của Cơ quan thuế

  1. Thống kê

+ Tình hình sử dụng hóa đơn theo quý/tháng

+ Bảng kê hóa đơn theo quý/tháng

+ Bảng kê chi tiết: thống kê nhanh các trạng thái của hóa đơn (hóa đơn đủ chữ ký, hóa đơn đã khai báo thuế….)

+ Báo cáo chi tiết bán hàng

+ Báo cáo tổng hợp bán hàng

  1. Hệ thống

+ Thông tin đơn vị: kê khai thông tin của đơn vị

+ Phân quyền người dùng: Cho phép phân quyền người, những tài khoản được phân quyền sử dụng

+ Quản trị người dùng: Quản trị các tài khoản người dùng sử dụng hệ thống

  1. Danh mục

+ Khách hàng: tạo mã khách hàng, thông tin khách hàng

+ Sản phẩm: Tạo mã sản phẩm: chi tiết sản phẩm hỗ trợ việc khởi tạo hoá đơn dễ dàng.

  1. Tiện ích

+ Đổi mật khẩu: Đôỉ mật khẩu hệ thống

+ Phần mềm ký số: Tải công cụ ký số để ký phát hành hoá đơn

+ Hướng dẫn sử dụng: hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm

Mô hình tổng thể hệ thống 

Trên đây là những tính năng của hệ thống háo đơn điện tử Vinvoice, giúp quý khách hàng có thể sử dụng một cách nhanh chóng, tiện lợi và đúng với quy định.