Có bắt buộc tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán?

20/06/2019

 BẠN  hỏi: "Phần mềm của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử bắt buộc tích hợp với phần mềm kế toán của doanh nghiệp không?"

VINVOICE Trả lời
Theo Hội thảo “Giải pháp hóa đơn điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp” được tổ chức bởi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh năm 2016 tùy vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có thể cung cấp các giải pháp tích hợp với bất kỳ hệ thống kế toán nào của doanh nghiệp. Không phải nhập lại dữ liệu.