Hóa đơn điện tử VInvoice

09/01/2019

Hóa đơn điện tử VInvoice được xây dựng theo thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

+ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Hệ thống Hóa đơn điện tử VInvoice hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn 01GTKT, 02CTTTT, 07KPTQ theo quy chuẩn của Bộ tài chính, Tổng cục thuế. Ngoài ra, hệ thống cho phép tự chọn mẫu hóa đơn theo nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp