PHÂN BIỆT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI RA HÓA ĐƠN GIẤY VÀ HÓA ĐƠN GIẤY

19/10/2020

 

       Đều là bản giấy, tuy nhiên Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy lại khác hoàn toàn

Hóa đơn giấy thông thường, cụ thể như sau:

 

 

– Mẫu: Số liên của Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy được quy định là không có liên

thay vì từ 2-9 liên như Hóa đơn giấy, nên ở thông số số liên sẽ là số 0

VD: Đối với hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy là 01GTKT0/001, còn đối với hóa đơn giấy sẽ là 01GTKT3/001.

 

– Ký hiệu (Số serial): Ký hiệu của hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy được quy định là

E khác so với hóa đơn giấy là P, T.

VD: Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy ký hiệu hiệu HM/20E còn đối với  hóa đơn giấy đặt in thì Ký hiệu cuối cùng là P  (ví dụ: ES/18P) hoặc với hóa đơn tự in thì ký hiệu cuối cùng T (ví dụ: MC/19T).

 

– Chữ ký: Với hóa đơn giấy thông thường Doanh nghiệp phải thực hiện ký bằng tay.

Nhưng với Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy có ký hiệu riêng xác nhận đã được

chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy và có chữ ký và họ tên của người

thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

 

– Hình thức: Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn

dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển

đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ

ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian

thực hiện chuyển đổi. Trong khi Hóa đơn giấy thông thường lại được viết tay trên giấy

đặt in.