THỜI GIAN BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

05/02/2020

Lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử được thực hiện trong vòng 24 tháng, từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2020.

I. Lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Căn cứ vào Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP,

Với những các nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nên lưu ý những mốc thời gian sau:

1. Lộ trình từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020

– Trong khoảng thời gian từ khi Nghị định 119 có hiệu lực thi hành tới ngày cuối hạn chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn, các tổ chức, doanh nghiệp… đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc các hóa đơn đã mua từ Cơ quan thuế trước ngày Nghị định có hiệu lực thì cứ tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

– Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh được Cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện về công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Kèm theo đó, các cơ sở này cần phải gửi kèm theo Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

– Các tổ chức kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được Cơ quan thuế gửi thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử thì phải áp dụng hóa đơn điện tử. Nếu chưa đủ điều kiện thì được phép sử dụng hóa đơn giấy theo quy định trong Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014 của Chính phủ.

2. Lộ trình từ ngày 01/11/2020

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong 100% việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Theo đó, từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp đặc biệt

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục và cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Tóm lại, việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Theo đó, đây chính là khoảng thời gian để các doanh nghiệp chính thức khởi động để chuẩn bị cho bước “chuyển đổi điện tử” mạnh mẽ này.